Sử dụng cho những máy chấn:

  1. EHT
  2. Weinbrenner
  3. American
  4. Gasparini
  5. Ajial – Axial
  6. Colgar
  7. LVD
  8. Colly
  9. Hammerle- Bystronic
Content Explanation 150
EHT: Explanation 151
Weinbrenner: Explanation 151
American: Explanation 152
American: Punches and Dies 152-155
Gasparini: Explanation 156
Gasparini: Radius tools and punches 156-158
Ajial –Axial: Explanation 159
Ajial –Axial: Punches and Adapters 159
Colgar: Explanation 160
Colgar: Punches and Radius tools 160
LVD: Explanation 161
LVD: Punches 162
LVD: Hemming tools 163
LVD: Dies 78֯ 164-165
LVD: Dies 30֯ 166
LVD: Multi –V-Dies 167
LVD: Adapters 168
Colly: Explanation 169
Colly: Punches 169-171
Colly: Dies 172-173
Hammerle – Bystronic: Explanation 174
Hammerle – Bystronic: Punches 174-179
Hammerle – Bystronic: Punch Holders 180-181
Hammerle – Bystronic: Radius Tools 182
Hammerle – Bystronic: Die Holders 183
Hammerle – Bystronic: Dies 184-187

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ