Lưỡi cối chấn Rolleri – R2 sử dụng cho những loại máy sau:

  1. Trumpf
  2. Hammerle – Bystronic
  3. LVD
  4. New standard clamping ( on press brake machines with system NSCL)

BẢNG THÔNG SỐ CHO LƯỠI CHẤN:

Content Explanation   82-84
90֯ Punches 85
86֯ Punches 85-86
80֯ Punches 87
60֯ Punches 88
28֯ Punches 89-90
28֯/24֯ Hemming tools 91
Z-Profile Tools 92
Radius Tools 93-94
Punch Extensions 95
Punch Adapters 95

 

BẢNG THÔNG SỐ CHO CỐI CHẤN:

Content Explanation 98-99
Dies H=55 (2.17) – 85 (3.35) 100
Dies 90֯, H= 100 (3.94) 101
Dies 86֯, H=100 ( 3.94) 101-103
Dies 84֯, H=100 ( 3.94) 103-104
Dies 80֯, H=100 ( 3.94) 105
Dies 60֯, H=120 ( 4.72) 106
Dies 30֯, H=100 ( 3.94) 106-108
Dies 86֯, H=150 ( 5.91) 109-110
Dies 84֯, H=150 ( 5.91) 110-111
Dies 80֯, H=150 ( 5.91) 112
Dies 30֯, H=150 ( 5.91) 113-114
Die Adapters 115
Synthetic Dies, H= 100(3.94) 116
Hemming Dies 118-119

 

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ