Lưỡi cối chấn Rolleri – Ý sử dụng cho máy Bystronic:

  1. Bystronic – Beyeler RFA
  2. Bystronic – Beyeler RF
  3. Bystronic – Beyeler R
  4. Bystronic – Beyeler S

BẢNG THÔNG SỐ CHO LƯỠI CHẤN:

Content Explanation 122-123
Punches Bystronic – Beyeler RFA 124-125
Punches Bystronic – Beyeler RF 125
Hemming Punches Bystronic – Beyeler RFA 126
Punches Bystronic – Beyeler R 127
Punches Bystronic – Beyeler S 128
Punches Adapters 129
Z-Profile Tools 130-131
Radius Tools 132-133

 

BẢNG THÔNG SỐ CHO CỐI CHẤN:

Content Explanation 136-137
Dies 90֯, H=55 (2.17) 138
Dies 88֯, H=55 (2.17) 139
Dies 85֯, H=55 (2.17) 139
Dies 80֯, H=65 (2.56)/H=85 (3.35) 140
Dies 60֯, H=55 (2.17)/ H=65 (2.56) 140
Dies 30֯,H=55 (2.17)/H=60 (2.36) 141
Dies 30֯, H=70 (2.76) 142
Dies, H=100 (3.94)/ H=120 (4.72)/ H=150 (5.91) 143-145
Hemming Dies 146
Synthetic Dies, H=100 (3.94) 147
Die Adapters 147

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ