Lưỡi cối chấn Rolleri sử dụng cho những loại máy chấn sau:

 1. Amada                                                                                  16. Darley                                                                      31. Promecam
 2. Baykal                                                                                   17. Deratech                                                                 32. Rico
 3. Denver                                                                                  18. Durmazlar                                                             33. Safan
 4. Prima Power                                                                      19. Ermaksan                                                              34. Salvagnini
 5. ACL                                                                                        20. Farina                                                                    35. Schiavi
 6. Accurpress                                                                           21. Gade                                                                        36. SMD
 7. AM Machinery                                                                   22. Gasparini                                                              37. Sorg
 8. Atlantic                                                                                  23. Gizelis                                                                    38. Somo
 9. Adira                                                                                       24. Haco                                                                       39. Vicla
 10. BL                                                                                             25. Hindustan                                                            40. Vimercati
 11. Boschert                                                                                26. Iturrospe                                                               41. Warcom
 12. Boutillon                                                                               27. Jfy                                                                             42. Yangli
 13. Bystronic – Beyeler Euro – B                                         28. LFK                                                                          43. Yawei
 14. Coastone                                                                               29. MVD                                                                        44. Ysd
 15. Colgar                                                                                     30. Newton

BẢNG THÔNG SỐ CHO LƯỠI CHẤN:

Content Explanation 10-11
90֯ punches 12-13
90֯ Segmented Punches with Mobile Horns 13
88֯ Punches 14-18
88֯ Segmented Punches with Mobile Horns 18
88֯ Punches for closed profiles 19
85֯ Punches 20-21
75֯ Punches 22
70֯ Punches 22
60֯ Punches 23-24
45֯ Punches 25
35֯ Punches 26
30֯ Punches 26
26֯ Punches 27
28֯ /24֯  Hemming tools 28
Z-Profile tools 29
Radius tools 30-33
Hemming tools 33
Punch extensions/Intermediates 34-35
Intermediates, Heavy duty 35
Punch adapters 35

 

BẢNG THÔNG SỐ CHO CỐI CHẤN:

Content Explanation 38-39
2-V Dies 90֯ 40
2-V Dies 88֯ 40-41
2-V Dies 60֯ 42
2-V Dies 35֯ 42
2-V Dies 30֯ 42
Die Holders for 2-V Dies 43
Self Centering 2-V Dies 90֯ 44
Self Centering 2-V Dies 88֯ 44-45
Self Centering 2-V Dies 85֯ 45
Self Centering 2-V Dies 30֯ 45
Die Holder for self centering 2-V Dies 46
Clamping Piece for Self Centering 2-V Dies 46
Self Centering 1-V Dies 90֯ 47
Self Centering 1-V Dies 88֯ 47-49
Self Centering 1-V Dies 85֯ 50
Self Centering 1-V Dies 30֯ 51
Die Holder for self centering 1-V Dies 52
T-Dies 90֯ , H=80 (3.15), H=120 (4.72) 53
T-Dies 88֯, H=80 (3.15) 54
T-Dies 88֯, H=120 (4.72) 55
T-Dies 85֯, H=80 (3.15) 56
T-Dies 85֯, H=120 (4.72) 57
T-Dies 80֯, H=80 (3.15) 58
T-Dies 80֯, H=120 (4.72) 59
T-Dies 60֯, H=80 (3.15) 60
T-Dies 60֯, H=120 (4.72) 61
T-Dies 45֯ , H=80 (3.15)/H=120 (4.72) 62
T-Dies 35֯ , H=80 (3.15)/H=120 (4.72) 63
T-Dies 30֯, H=80 (3.15) 64
T-Dies 30֯, H=120 (4.72) 65
T-Dies 26֯, H=80 (3.15) 66
T-Dies 26֯, H=120 (4.72) 67
1-V Dies, 85֯ 68
1-V Dies, 80֯ 69
1-V Dies, 70֯ 70
1-V Dies, 60֯ 71
1-V Dies, 45֯ 71
Multi-V Dies 72-73
Synthetic Dies 74
Hemming Dies 75
Spring – loaded Hemming Dies 76
Pneumatic Hemming Dies 77
Adapter Rails for Dies 78
Die Adapters 79
Die Extensions 79

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ