Lưỡi cối chấn Rolleri – R2 sử dụng cho những loại máy sau:

  1. Trumpf
  2. Hammerle – Bystronic
  3. LVD
  4. New standard clamping ( on press brake machines with system NSCL)

BẢNG THÔNG SỐ CHO LƯỠI CHẤN:

Content Explanation  82-84
90֯ Punches85
86֯ Punches85-86
80֯ Punches87
60֯ Punches88
28֯ Punches89-90
28֯/24֯ Hemming tools91
Z-Profile Tools92
Radius Tools93-94
Punch Extensions95
Punch Adapters95

 

BẢNG THÔNG SỐ CHO CỐI CHẤN:

Content Explanation98-99
Dies H=55 (2.17) – 85 (3.35)100
Dies 90֯, H= 100 (3.94)101
Dies 86֯, H=100 ( 3.94)101-103
Dies 84֯, H=100 ( 3.94)103-104
Dies 80֯, H=100 ( 3.94)105
Dies 60֯, H=120 ( 4.72)106
Dies 30֯, H=100 ( 3.94)106-108
Dies 86֯, H=150 ( 5.91)109-110
Dies 84֯, H=150 ( 5.91)110-111
Dies 80֯, H=150 ( 5.91)112
Dies 30֯, H=150 ( 5.91)113-114
Die Adapters115
Synthetic Dies, H= 100(3.94)116
Hemming Dies118-119

 

 

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar