Lưỡi cối chấn Rolleri – Ý sử dụng cho máy Bystronic:

  1. Bystronic – Beyeler RFA
  2. Bystronic – Beyeler RF
  3. Bystronic – Beyeler R
  4. Bystronic – Beyeler S

BẢNG THÔNG SỐ CHO LƯỠI CHẤN:

Content Explanation122-123
Punches Bystronic – Beyeler RFA124-125
Punches Bystronic – Beyeler RF125
Hemming Punches Bystronic – Beyeler RFA126
Punches Bystronic – Beyeler R127
Punches Bystronic – Beyeler S128
Punches Adapters129
Z-Profile Tools130-131
Radius Tools132-133

 

BẢNG THÔNG SỐ CHO CỐI CHẤN:

Content Explanation136-137
Dies 90֯, H=55 (2.17)138
Dies 88֯, H=55 (2.17)139
Dies 85֯, H=55 (2.17)139
Dies 80֯, H=65 (2.56)/H=85 (3.35)140
Dies 60֯, H=55 (2.17)/ H=65 (2.56)140
Dies 30֯,H=55 (2.17)/H=60 (2.36)141
Dies 30֯, H=70 (2.76)142
Dies, H=100 (3.94)/ H=120 (4.72)/ H=150 (5.91)143-145
Hemming Dies146
Synthetic Dies, H=100 (3.94)147
Die Adapters147

 

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar